Statut

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁÓW MEDYCZNYCH
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W KRAKOWIE

Stowarzyszenie Absolwentów Wydziałów Medycznych UJ przyjmuje z czcią za własne chlubne tradycje i osiągnięcia wydziałów medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego okresowo zeń wydzielonych pod mianem Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika oraz zasłużonych organizacji akademickich, w tym Bratniej Pomocy Studentów UJ, Bratniej Pomocy Medyków UJ, Koła Medyków, Stowarzyszenia Absolwentów UJ i macierzystego dla naszego zrzeszenia – Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika oraz byłych Wydziałów Lekarskiego i Farmaceutycznego UJ.

 

Rozdział I
Nazwa, teren działalności, siedziba i charakter Stowarzyszenia

Art.1.

Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Absolwentów Wydziałów Medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Nazwę tę zastępuje się skrótem SAWM UJ, który stanowi pierwsze litery brzmienia oficjalnego: Stowarzyszenia Absolwentów Wydziałów Medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Art. 2.

Terenem działalności SAWM UJ jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 3.

Siedzibą Głównych Władz SAWM UJ jest Kraków.

Art. 4.

SAWM UJ posiada osobowość prawną.

Art. 5.

Godło Stowarzyszenia stanowi tarczę herbową z koroną i wieńcem z dwoma polami: lewym przedstawiającym dwa skrzyżowane berła uniwersyteckie i z prawym z wężem Eskulapa. W przedstawieniu barwnym symbole, korona i wieniec są złote, pole lewe niebieskie, a prawe czerwone.

Art. 6.

Godło Stowarzyszenia z jego pełną nazwą lub inicjałami jest używane w korespondencji, publikacjach, odznaczeniach członkowskich i honorowych, mediach i innych pamiątkach wydarzeń ważnych dla Stowarzyszenia, Uczelni i Collegium Medicum UJ oraz polskiej medycyny.

Art. 7.

Stowarzyszenie używa pieczęci zwykłych z pełną nazwą i adresem Władz lub/i numerami konta bankowego oraz specjalnych z godłem Stowarzyszenia.

Art. 8.

Stowarzyszenie uznaje za swój pamiętny dzień 12 maja, jako datę założenie UJ, powstanie Stowarzyszenia i powrotu medycyny do UJ.

 

Rozdział II
Cel i środki działania Stowarzyszenia

Art. 9.

Celami Stowarzyszenia są:
a. zrzeszenie wychowanków wydziałów medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego i byłej Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie,
b. organizowanie więzi i współpracy tych wychowanków oraz Stowarzyszenia z Collegium Medicum UJ i Uniwersytetem,
c. nawiązywanie i rozwijanie więzi i kontaktów miedzy tymi wychowankami w kraju i zagranicą,
d. organizowanie i popieranie działalności naukowej, kształceniowo-szkoleniowej oraz koleżeńsko-towarzyskiej w środowiskach medycznych i pozamedycznych z udziałem członków SAWM UJ,
e. kontakt z corocznymi absolwentami wydziałów medycznych UJ, orientacja w ich przygotowaniu i problemach zawodowych i życiowych,
f. współpraca z towarzystwami i instytucjami w dziedzinie wspólnych zainteresowań, celów i działań, w tym szczególnie ze Stowarzyszeniami absolwentów pozostałych niemedycznych wydziałów UJ oraz poszczególnych sfederowanych pozakrakowskich uczelni medycznych,
g. popularyzowanie wśród społeczeństwa tradycji, osiągnięć w nauce, nauczaniu i wychowaniu najstarszego pokolenia uniwersytetu i jego wydziałów medycznych,
h. łączenie społeczeństwa z Uczelnią, naukami medycznymi i służbą zdrowia oraz pozyskiwanie jego dla nich poparcia, pomocy i świadczeń.

Art. 10.

Do zrealizowania swych celów Stowarzyszenie zdąża przez:
a. organizowanie lub współorganizowanie różnego rodzaju imprez naukowych, kształceniowych, szkoleniowych, koleżeńskich i towarzyskich dla środowiska medycznego, w tym członków SAWM UJ,
b. rozwój istniejących a tworzenie nowych oddziałów wojewódzkich, miejscowych kół, sekcji, specjalistycznych i tematycznych oraz koleżeńskich klubów SA WM UJ,
c. stałą współpracę z władzami i organizacjami UJ,
d. stałą współpracę z organizacjami medycznymi, naukowymi i społecznymi,
e. publikowanie materiałów z działalności SAWM UJ własnym nakładem lub w różnych wydawnictwach i pismach,
f. prowadzenie działalności popularno-naukowej i popularyzatorskiej.

 

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

Art. 11.

Członkami Stowarzyszenia mogą być absolwenci wydziałów medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego i byłej Akademii Medycznej w Krakowie.
Członkowie dzielą się na członków zwyczajnych, honorowych, nadzwyczajnych, wspierających i kandydatów.

Art. 12.

Członkiem zwyczajnym może być:
a. każdy kandydat wydziałów medycznych UJ i byłej AM,
b. każdy, który uzyskał nostryfikację w UJ lub byłej AM.

Art. 13.

Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów, na podstawie pisemnej deklaracji popartej podpisami dwóch członków Stowarzyszenia, o ile kandydat posiada warunki przewidziane w art. 11 i 12 niniejszego statutu.

Art. 14.

Członków honorowych mianuje Walne Zgromadzenie SAWM UJ na wniosek Zarządu lub Plenum Zarządu Głównego spośród tych osób, które położyły szczególne zasługi dla Stowarzyszenia oraz nauk medycznych.
Uchwała Walnego Zebrania lub Plenum Zarządu Głównego w tej sprawie wymaga kwalifikowanej większości głosów obecnych. Prawa i obowiązki członków honorowych SAWM UJ są takie same jak członków zwyczajnych, z wyjątkiem obowiązku wpłacania wpisowego i składek.

Art. 15.

Członkiem nadzwyczajnym może być osoba zamieszkała w kraju lub zagranicą niewiązana zawodowa z  medycyną, a posiadająca duże zasługi dla nauki i praktyki medycznej, służby zdrowia, Uczelni i SAWM UJ.
Członków nadzwyczajnych mianuje Walne Zgromadzenie lub Plenum Zarządu Głównego kwalifikowaną większością głosów obecnych.
Członkowie nadzwyczajni posiadają prawo uczestniczenia w pracach i zebraniach SAWM UJ, nie maja czynnych i biernych praw wyborczych, mogą być zwolnienie od płacenia wpisowego i składek.

Art. 16.

Członkiem wpierającym może być każda osoba oraz instytucja, która zadeklaruje pomoc materialną lub organizacyjną SAWM UJ, a które Zarząd przyjmuje w grono członków wspierających.

Art. 17.

Członkiem kandydatem może być każdy student lub słuchacz wydziałów medycznych UJ lub byłej AM, który studiuje lub bez ukończenia studiów medycznych pracuje w służbie zdrowia.

Art. 18.

Wszyscy członkowie wymienieni w art. 11 maja prawo uczestniczyć w każdego rodzaju pracach i zebraniach członków i zabierać głos we wszystkich omawianych sprawach, z zastrzeżeniami wynikającymi z art.20.

Art. 19.

Każdy członek zwyczajny i honorowy ma ponadto prawo:
a. czynnego i biernego udziału w  wyborach władz SAWM UJ,
b. korzystania z wszelkich istniejących urządzeń i pomocy zgodnie z istniejącymi przepisami,
c. przedstawienia Zarządowi kandydatów na członków SAWM UJ,
d. pisemnego przedstawienia Zarządowi wniosków na porządek dzienny obrad Walnego Zgromadzenia, przynajmniej na jeden tydzień przed terminem Walnego Zebrania.

Art. 20.

Obowiązkiem każdego członka zwyczajnego jest:
a. wpłacanie wpisowego,
b. płacenie składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie,
c. uczęszczanie za zebrania zwoływane przez SAWM UJ,
d. ścisłe przestrzeganie solidarności koleżeńskiej, statutu, regulaminu i uchwał Stowarzyszenia oraz sumienne wypełnianie powierzonych oraz przyjętych na siebie obowiązków,
e. popieranie wszelkich poczynań Stowarzyszenia zmierzających do osiągnięcia jego celów.

Art. 21.

Utrata praw członkowskich następuje przez:
a. utratę zdolności do działań prawnych,
b. skreślenie na skutek pisemnego zawiadomienia o dobrowolnym wystąpieniu; skreślenie może nastąpić po uregulowaniu zaległych składek członkowskich oraz wszystkich zobowiązań,
c. skreślenie wskutek zalegania mimo upomnień z wpłatą dwu po sobie następujących składek rocznych,
d. uchwałę Zarządu wykluczającą z grona członków na skutek działania na szkodę SAWM UJ wykluczony ma prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia,
e. uchwałę Walnego Zgromadzenia.

Art. 22.

Członka, który został skreślony z listy członków SAWM UJ na podstawie postanowień art.21 pkt. b/ i c/ może ponownie przyjąć do Stowarzyszenia Walne Zebranie lub Plenum Zarządu Głównego większością głosów obecnych.

 

Rozdział IV
Fundusze Stowarzyszenia Absolwentów Wydziałów Medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Art. 23.

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
a. składki członkowskie,
b. subwencje Uczelni,
c. dotacje,
d. darowizny,
e. inne.

Art. 24.

Gospodarka finansowa i majątkowa należy do kompetencji SAWM UJ z tym, że musi się mieścić w ramach budżetu uchwalonego przez Walne Zebranie. Inne zobowiązania nabierają mocy prawnej na skutek uchwały Walnego Zebrania lub Plenum Zarządu Głównego.
Poszczególne wydatki i zobowiązania majątkowe uskuteczniają członkowie Zarządu w ramach obowiązującego budżetu. Konieczne jego zmiany dokonane przez Zarząd zatwierdza Walne Zebranie.

Art. 25.

Rok obrachunkowy trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.

 

Rozdział V
Władze Stowarzyszenia Absolwentów Wydziałów Medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Art. 26.

Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie,
b. Zarząd Główny,
c. Komisja Rewizyjna,
d. Sąd Koleżeński.

Art. 27.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie członków.

Art. 28.

Walne Zebranie może być:
a. zwyczajne,
b. nadzwyczajne.

Art. 29.

Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Sowarzyszenia raz w roku celem złożenia sprawozdania z całorocznej działalności i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Zarządu, zaś co cztery lata celem złożenia sprawozdań z działalności dla uzyskania absolutorium oraz celem wyboru władz.

Art. 30.

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia:
a. z własnej inicjatywy,
b. na pisemne żądanie większości członków Komisji Rewizyjnej,
c. na pisemne żądanie co najmniej 1/5 członków Stowarzyszenia.

Zasadniczym przedmiotem obrad nadzwyczajnego Walnego Zebrania jest sprawa, dla której zostało zwołane w przypadku podanym w punkcie b/ i c/. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w ciągu 40 dni od daty otrzymania przez Zarząd Stowarzyszenia tego żądania na piśmie.

Art. 31.

Zwołanie Walnego Zebrania następuje przez zawiadomienie członków w sposób dostępny Zarządowi przy czym należy podać porządek dzienny obrad. Zawiadomienie członków winno nastąpić przynajmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

Art. 32.

Walne Zebranie prowadzi Przewodniczący. Wybory Przewodniczącego Walnego Zebrania przeprowadza prezes Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym. Kandydatów może zgłosić każdy obecny członek zwyczajny lub honorowy.

Art. 33.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a. zatwierdzenie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania,
b. wybór Zarządu Stowarzyszenia. Kandydatów do władz Stowarzyszenia przedstawia Komisja Rewizyjna ustępujących władz w liczbie przewidzianej dla składek poszczególnych władz. Niezależnie od tego, poszczególni członkowie zwyczajni i honorowi mogą również przedstawić kandydatów do władz Stowarzyszenia,
c. wybór Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
d. mianowanie lub zatwierdzanie członków honorowych i honorowego prezesa Stowarzyszenia,
e. zatwierdzanie planu prac, preliminarza budżetowego i sprawozdań rocznych,
f. udzielanie Zarządowi absolutorium,
g. uchwalanie składek rocznych i wpisowego,
h. rozstrzyganie odwołań członków Stowarzyszenia od postanowień Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
i. uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia,
j. postanowienie likwidacji Stowarzyszenia,
k. wykluczanie członków Stowarzyszenia,
l. odwoływanie członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej,
m. upoważnienie Zarządu SAWM UJ do kupna i sprzedaży nieruchomości, do zaciągania pożyczek i zobowiązań Stowarzyszenia oraz załatwienia wszelkich aktów prawnych, wynikających z charakteru SAWM UJ jako osoby prawnej. Zobowiązania podpisuje prezes i skarbnik.

Art. 34.

Uchwały Walnego Zebrania SAWM UJ zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych z wyjątkiem uchwał odnoszących się do Art. 33 pkt. i/, które wymagają kwalifikowanej większości 2/3 głosów obecnych na zebraniu. Głosowanie odbywa się przez podniesienie rąk, o ile Walne Zebranie nie postanowi inaczej, zaś wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym. Z Walnego Zebrania może być sporządzony protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz Zebrania.

Art. 35.

Zarząd Główny składa się z prezesa, którym może być prezes honorowy, pierwszego i drugiego wiceprezesa, sekretarzy ( naukowego i organizacyjnego), skarbnika i członków Zarządu w liczbie po 1 na 100 członków Stowarzyszenia.
Prezesa i dalszych członków Zarządu wybiera spośród członków zwyczajnych Walne Zebranie na okres czteroletni. Członkowie Zarządu rozdzielają funkcję między sobą zwykłą większością głosów.
W razie potrzeby Zarząd ma prawo kooptacji dalszych członków Zarządu na okres potrzebny do wykonywania powierzonych zadań. Czynności Zarządu normuje statut i ewentualnie osobny szczegółowy regulamin. Wszystkie funkcje pochodzące z wyboru sprawowane są honorowo i nie wolno ich łączyć ze stanowiskami płatnymi.

Art. 36.

Zarząd Główny jest kierowniczym Stowarzyszenia. W miarę rozwoju zadań administracyjnych Zarząd jest upoważniony do stworzenia biura z płatnym personelem.
Do działań Zarządu należy:
a. zastępowanie Stowarzyszenia wobec władz i innych osób,
b. przyjmowanie członków,
c. zwoływanie Walnych Zebrań,
d. przygotowywanie wniosków na Walne Zebranie,
e. sporządzane sprawozdań za okres gospodarczy, planu prac Zarządu oraz projektów preliminarzy budżetowych,
f. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
g. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
h. załatwianie wszelkich spraw administracyjnych, w szczególności prowadzenie korespondencji, rachunkowości, spisu członków itp.,
i. zawieranie wszelkich umów, w szczególności także zaciąganie zobowiązań majątkowych imieniem Stowarzyszenia z zastrzeżeniem zawartym w Art.33 pkt. m. Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz prezes lub jego zastępcy. Wszelkie pisma wychodzące za zewnątrz podpisuje prezes i sekretarz, a zobowiązania majątkowe prezes i skarbnik.

Art. 37.

Uchwały Zarządu są prawomocne przy obecności co najmniej 1/3 liczby członków Zarządu Stowarzyszenia, pod przewodnictwem prezesa lub wiceprezesa. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, zaś w razie równości rozstrzyga przewodniczący. Z obrad Zarządu spisuje się protokół w osobnej książce. Członek Zarządu, którego sprawa ma być rozpatrywana na posiedzeniu Zarządu nie może brać udziału nad tym punktem obrad.

Art. 38.

Na wypadek ustąpienia członków Zarządu – Zarząd ma prawo kooptować zastępcę tegoż w sposób przewidziany w Art. 35, zaś w razie ustąpienia prezesa władzę sprawuje pierwszy wiceprezes, aż do czasu najbliższego Walnego Zebrania, zaś drugi wiceprezes obejmuje stanowisko pierwszego wiceprezesa, aż do czasu najbliższego Walnego Zebrania.

Art. 39.

Zarząd przedkłada na Walnym Zebraniu sprawozdania ze swej działalności, jak również sprawozdanie finansowe oraz budżet na następny rok do zatwierdzenia.

Art. 40.

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 3 członków wybranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie na okres kadencji Zarządu Stowarzyszenia. Przewodniczącego wybierają członkowie spośród siebie.

Art. 41.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych organów wykonawczych Stowarzyszenia.

Art. 42.

Komisja Rewizyjna czuwa nad działalnością finansową Zarządu, nad przestrzeganiem przez Zarząd statutu oraz uchwał Walnego Zebrania.
Ma ona prawo dokonywać rewizji ksiąg kasowych w każdym czasie, a obowiązkiem jej jest sprawdzić przynajmniej raz do roku wszystkie księgi i dokumenty tyczące się spraw majątkowych Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna jest uprawniona zażądać od Zarządu w każdej chwili wyjaśnień dotyczących działalności Stowarzyszenia. Z każdej dokonanej kontroli Komisja sporządza protokół. Komisja Rewizyjna przedkłada na Walnym Zebraniu sprawozdanie z wszystkich własnych czynności oraz stawia wniosek w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej ma prawo brania udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Art. 43.

W zakres działalności Sądu Koleżeńskiego wchodzi rozstrzyganie wszelkich zatargów wynikających między członkami na tle osobistym i rozpatrywanie zarzutów natury etycznej podnoszonej przeciwko członkom Zarządu lub Komisji Rewizyjnej oraz między Zarządem, a Komisją Rewizyjną.

Art. 44.

Sąd Koleżeński składa się z trzech członków wybranych w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przez Walne Zebranie na okres kadencji Zarządu Stowarzyszenia. Przewodniczącego wybierają członkowie spośród siebie.

Art. 45.

Sądowi Koleżeńskiemu podlegają wszyscy członkowie Stowarzyszenia. Regulamin Sądu Koleżeńskiego uchwala Walne Zebranie.

 

Rozdział VI
Zasady organizacji i działalności Oddziałów i Kół Stowarzyszenia

Art. 46.

Oddziały Stowarzyszenia mogą powstawać w miejscowościach, w których liczba członków wynosi co najmniej 25 osób, Koła – co najmniej 10. Oddziały zatwierdza Plenum Zarządu Głównego, Koła – Zarząd Oddziału Wojewódzkiego lub w przypadku jego braku – Zarząd Główny.

Art. 47.

Oddziały i Koła nie posiadają osobowości prawnej, podlegają Zarządowi Głównemu oraz Kontroli Rewizyjnej działającej przy Zarządzie Głównym.

Art. 48.

Działalność Oddziałów i Kół Stowarzyszenia opiera się na statucie Stowarzyszenia, na podstawie planu pracy zatwierdzonego przez Zarząd Główny.

Art. 49.

Działalnością Oddziału kieruje Zarząd w składzie: prezes Oddziału, sekretarz, skarbnik i członkowie Zarządu, wybierani przez członków Oddziału za okres trzyletni. Członkowie Zarządu Oddziału wybierani są jeden na każdych 20 członków Oddziału. Kołem kieruj prezes, sekretarz i skarbnik.

Art. 50.

Zarząd Główny prowadzi centralną ewidencję członków Stowarzyszenia.
Oddziały i Koła prowadzą ewidencję własnych członków.

Art. 51.

Środki finansowe czerpią Oddziały i Koła z Zarządu Głównego:
a. połowy pobranych składek członkowskich,
b. ewentualnych dotacji docelowych oraz innych źródeł uzyskanych przez Oddziały i Koła we własnym zakresie.

Art. 52.

Oddziały i Koła przedstawiają Zarządowi Głównemu do zatwierdzenia:
a. do dnia 15 grudnia każdego roku – plan pracy i preliminarz budżetowy na rok następny,
b. do dnia 31 stycznia każdego roku – sprawozdanie finansowe i z działalności za rok ubiegły.

Art. 53.

Oddziały i Kola biorą czynny udział w pracach Zarządu Głównego. W plenarnych posiedzeniach Zarządu Głównego bierze udział co najmniej jeden członek Zarządu Oddziału.

Art. 54.

W Walnych Zebraniach Stowarzyszenia biorą udział: Zarząd Oddziału oraz delegaci oddziałów w liczbie 1 na każdych 20 członków Oddziału, a Kół 1 na 10 członków Koła.

Art. 55.

Do prowadzenia ewidencji oraz prac administracyjnych Oddziały i Koła mogą zatrudnić doraźnie pracownika administracyjnego.
Zatrudnienie pracownika wymaga zatwierdzenia Zarządu Głównego.

 

Rozdział VII
Zasady organizacji i działalności Sekcji

Art. 56.

Stowarzyszenie i jego Oddziały mogą tworzyć sekcje specjalistyczne i tematyczne, zatwierdzone przez Zarząd Oddziału lub Zarząd Główny.

Art. 57.

Sekcje nie posiadają osobowości prawnej, działają w oparciu o Statut Stowarzyszenia, podlegają Zarządowi Głównemu lub Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej, wykonując plan pracy uzgodniony z Zarządem Głównym lub Oddziału.

Art. 58.

Działalnością Sekcji kieruje: przewodniczący, sekretarz i ewentualnie skarbnik.

Art. 59.

Zarząd Główny prowadzi centralną ewidencję członków Stowarzyszenia, sekcja ewidencję własnych członków, ewentualnie nie należących do Stowarzyszenia.

Art. 60.

Sekcje czerpią środki finansowe z własnych źródeł, ewentualnie docelowych dotacji Zarządu Głównego lub Oddziału.

Art. 61.

Sekcje przedstawiają Zarządowi Głównemu i Oddziałowi plan pracy do końca roku na rok następujący, a sprawozdanie z jego wykonania do końca roku bieżącego.

 

Rozdział VIII
Likwidacja Stowarzyszenia i postanowienie końcowe

Art. 62.

Likwidacja Stowarzyszenia może nastąpić z powodów przewidzianych ustawą lub może ją uchwalić Walne Zebranie większością 2/3 głosów zgodnie z art. 33. Walne Zebranie likwidujące Stowarzyszenie ma powziąć uchwałę co do majątku Stowarzyszenia oraz wybrać organ likwidacyjny.

Art. 63.

W razie likwidacji Stowarzyszenia wszystkie jego akta winny uchwałą Walnego Zebrania otrzymać takie zabezpieczenie, aby mogły być przejęte przez przyszłą nową organizację wychowanków wydziałów medycznych UJ. Niniejszy statut został uchwalony przez Walne Zebranie w dniu 22 maja 1993r.