Jubileusz 50-lecia SAWM UJ

Stowarzyszenie Absolwentów Wydziałów Medycznych UJ powstało 16 maja 1963 r. z inicjatywy prof. dr Leona Tochowicza, rektora AM i związane było z obchodzonym rok później jubileuszem 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obejmowało głównie absolwentów Akademii Medycznej. Po powrocie nauk medycznych do macierzystej Uczelni, czyli do Uniwersytetu Jagiellońskiego, przyjęło obecną nazwę. Zrzesza ono wychowanków Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii, Wydziału Farmacji z Oddziałem Analityki i Wydziału Ochrony Zdrowia.

W dniu 8 maja (środa) 2013r. święciliśmy powstanie tej instytucji wspólnym posiedzeniem z Towarzystwem Lekarskim Krakowskim. Referaty wygłosili:

 • Dr Dorota M. Schmidt-Pospuła i dr Jerzy Jankowski:
  Działalność SAWM UJ.
 • Prof. dr Igor Gościński i dr med. Adam Wiernikowski:
  TLK partnerem strategicznym SAWM UJ.
 • Dr hab. Zdzisław Gajda, prof. UJ:
  Polska przeszłość medyczna w działaniu SAWM UJ.

Podczas tego posiedzenia wręczone mi zostało odznaczenie: Medicus Laureatus przyznane przez Zarząd TLK. Serdecznie za to wyróżnienie dziękuję.

W dniu 9 maja (czwartek) 2013r. w Muzeum Wydziału Lekarskiego UJ Stowarzyszenie gościło laureatów medalu Macieja J. Brodowicza, profesora chorób wewnętrznych z XIX w., zarazem autora tomiku wierszy pt. Kwiatki Polne. Medal przyznawany jest lekarzom-poetom. W czasie tego wieczoru otrzymali go: prof. dr Anna Pituch-Noworolska i dr med. Ryszard Żaba. Nieobecny był trzeci laureat prof. dr Waldemar Hładki.

W dniu 10 maja (piątek) 2013r., również w pomieszczeniach Muzeum Wydziału Lekarskiego UJ, gościliśmy dwóch laureatów, którzy wygłosili referaty:

 • Prof. dr hab. med. Janusz Skalski:
  Moje zbiory bibliofilskie.
 • Prof. dr hab. med. Antoni Dziatkowiak:
  Jak pisałem pamiętnik.

Prof. J.Skalski został laureatem medalu Jana Zygmunta Robla, krakowskiego chemika, związanego przez dziesięciolecia z Wydziałem Lekarskim UJ, a zarazem członka bibliofilskiego Zakonu Białego Kruka, a prof. A.Dziatkowiak medalu Fryderyka Hechla, profesora historii medycyny i medycyny sądowej z XIX w., a zarazem autora znakomitych pamiętników swej epoki.

W dniu 11 maja (sobota) 2013r. o godz. 15.00 Mszę Św. w intencji zmarłych i żywych członków Stowarzyszenia odprawił i kazanie wygłosił ks. dr Tadeusz Nosek, proboszcz parafii Św. Mikołaja. O godz. 16.00 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, w wyniku którego dokonano wyboru nowych władz w  składzie:

Zarząd SAWM UJ:
Prezes: dr Zdzisław Gajda, prof. UJ
I Z-ca Prezesa: Maria Schmidt-Pospuła
II Z-ca Prezesa: dr Adam Wiernikowski
Sekretarz Naukowy: dr hab. Stanisław Kwiatkowski
Sekretarz Organizacyjny: dr Marian Zawiliński
Skarbnik: dr Marian Nikodemowicz

Członkowie:
Dr Marianna Kosakowska
Mgr Michalina Borowczyk

Komisja Rewizyjna:
Dr Krzysztof Szmigiel
Dr Jerzy Jankowski

Sąd Koleżeński:
Prof. dr hab. Anna Pituch-Noworolska
Dr Tomasz Wiatr

O godz. 18-tej Teatr Stygmator, którym kieruje p. Violetta Zygmunt, zaprosił nas na wieczór poetycki poświęcony wierszom o ulicy Kopernika. Dzięki znakomitej interpretacji pana Kuby Kosiniaka wiersze dotąd drukowane i czytane ożyły po raz pierwszy słowem mówionym. Niektóre z nich czekały na to 200, inne – jak wiersze Brodowicza – 100 lat. Wieczór stał się inspiracją dalszych działań, bowiem okazało się, że krąg zainteresowań poetyckich wokół ulicy Kopernika nie wyczerpał się. Wśród gości był również ks. prof. dr St. Ziemiański SJ, autor piosenki (tekst i muzyka) o ulicy Kopernika. Zebrani otrzymali antologię wierszy o ulicy Kopernika.

Dopełnieniem wieczoru były występy uczniów Szkoły Muzycznej im. I.J.Paderewskiego. Młodzi artyści reprezentowali poziom godny patrona swej Szkoły.

W uroczystości w pierwszym dniu wziął udział ex offitio prof. dr Tomasz Brzostek, dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu, ale słowa uznania usłyszeliśmy z ust laureatów. Najpiękniej i najpełniej wyraził je prof. A. Dziatkowiak. Koledzy farmaceuci byli rozżaleni brakiem przedstawiciela ich Wydziału.

Nasze czasy charakteryzują się brakiem zainteresowania humanistyką we wszelkich jej przejawach. Również moda na młodość nie sprzyja szacunkowi dla seniorów, nawet tych, który najlepsze swe lat poświęcili zdrowiu człowieka. Stowarzyszenie musi się z tym pogodzić.

Z okazji jubileuszu SAWM UJ został wydany medal Józefa Strusia. Projekt wg sztychu Antoniego Oleszczyńskiego wykonała art. rzeźb. Małgorzata Kot. Medal jest darem p. mgr Michaliny Borowczyk. Dziękujemy.

Zdzisław Gajda

 

Jubileusz 50-lecia SAWM UJ postanowiliśmy uczcić medalem Józefa Strusia 01510-1568), wychowanka Wydziału Lekarskiego Akademii Krakowskiej, doktoranta Uniwersytetu Padewskiego i tamtejszego profesora, autora dzieła o tętnie pt. Shygmicae artis libri quinque. Basileae 1555, które weszło do klasyki literatury medycznej. Dzieło Strusia w przekładzie i z komentarzami zostało wydane w 1968r. przez grupę uczonych poznańskich. Stowarzyszenie ze swej strony chce przypomnieć krakowskie lata wybitnego Poznaniaka.

Medalem tym chcemy nie tylko uczcić naszego wybitnego kolegę, absolwenta tej samej co i my uczelni, ale zarazem nawiązać do bogatych związków pomiędzy Padwą a Krakowem, Padwą a Polską i nie tylko w zakresie medycyny, ale humanizmu w ogóle. Życie umysłowe okresu odrodzenia, życie towarzyskie dworu ostatnich Jagiellonów, miało swe źródło w Italii, głównie w Padwie. Przyjazd Bony i jej dworu ożywił to co już było. Dwór królewski, dwory biskupie i kręgi patrycjuszy tętnią poezją, muzyką, śpiewem, tańcem, miłością i winem. Jeśli nie winem, to dwoma akcentami medycznymi chcemy rozweselić Czytelnika:

Macie Vorbek Lettowa, lekarz Władysława IV, zdumiony jest innym niż gdzie indziej sposobem kształcenia w Padwie. Pisze:

„Tam ad calamum [ do zapisania] nic nie dyktujom, ani z karty preligit [odczytuje] profesor, ale jak kaznodzieja na katedrze każe, uczy, autora interpretat, kto pilen i capax [zdolny] jest assequi [pojąć] mentem docentis, pisze. Kto niepilen, jak przyszedł, tak wynidzie”.

W zbiorach Biblioteki Czartoryskich E.Kowalczyk znalazł wierszowane wspomnienie anonimowego „pisoryma” na zajęcia z anatomii tamże:

„ze mnie nie będzie dzisiaj kompanijej,
bo to grzech w piątek być na anatamijej”

 

Nie można zapomnieć, że wychowankiem Padwy był jeden z najwybitniejszych mężów, jakiego wydała Polska – Jan Zamojski. Powiedział on o sobie: „ Patavium virum me fecit”. W czasie jego pobytu w Padwie zmarł wybitny anatom Falopiusz, a Zamojski napisał na jego cześć elegię. Tekst się zachował, można by pomyśleć o wydaniu bibliofilskim.

 


Kraków, 23.04.2013 r.

Prof. dr hab. Henryk Gaertner
em. Kierownik Katedry Chorób
Wewnętrznych i Medycyny Wsi UJ
Ul. J. Lea 19a/4
30- 048 Kraków

Stowarzyszenia Absolwentów
Wydziałów Medycznych UJ
Prezes Zarządy Głównego
Prof. dr Zdzisław Gajda

Proszę o przyjecie i przekazanie Członkom, Koleżankom i Kolegom, najserdeczniejszych gratulacji i najlepszych życzeń w związku z pięknym jubileuszem 50-lecia Stowarzyszenia.

Przed 50 laty uczestniczyłem w narodzinach Stowarzyszenia zwołanego 16 maja 1963 roku przez ówczesnego rektora Akademii Medycznej, profesora Leona Tochowicza, w ramach obchodów 600-lecia Wszechnicy Jagiellońskiej.

Przez te wszystkie minione lata brałem udział w życiu i działalności Stowarzyszenia, w tym jako członek, wiceprezes, a przez kilka kadencji – prezes Zarządu Głównego i Oddziału Krakowskiego. Zostałem zaszczycony honorowym członkostwem, pamiątkowymi medalami / m.in. mego imienia/ i honorową prezesurą.

Wierny maksymie „Verba volant, scripts manet” przedstawiałem losy i osiągnięcia Stowarzyszenia w pamiętnikach XX-, XXX- i XL-lecia, w materiałach trzech konferencji oraz przygotowałem nowy statut Stowarzyszenia i niestety niezrealizowany projekt statutu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Absolwentów Uczelni Medycznych. Wyrażam, oby niepłonną nadzieję, że Zarząd Główny zapewni wydanie aktualnego pamiętnika 50-lecia naszego Stowarzyszeniaza relacją z obchodów jubileuszowych.

Ponawiam serdeczne życzenia owocnych obrad i miłej atmosfery obchodów jubileuszowych. Wielu dobrych dalszych dziesięcioleci Stowarzyszeniu i jego Członkom.

życzy
/m.n./ Henryk Gaertner