Historia

Henryk Gaertner

Z historii Stowarzyszenia Absolwentów Wydziałów Medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Medycyna była reprezentowana w Akademii Krakowskiej od chwili jej powstania. Dopiero drastyczne decyzje komunistycznych władz rozerwały w 1951 r. ścisłe więzy historycznych tradycji, współistnienia i współdziałania Wydziałów Lekarskiego i Farmaceutycznego z ich macierzą – Uniwersytetem Jagiellońskim oraz powołały do życia resortową szkołę wyższą –Akademię Medyczną. Decyzje te odbiły się również bardzo niekorzystnie na społeczności akademickiej, w tym na środowisku studenckim.
Zebranie organizacyjne naszego Stowarzyszenia pod początkową założoną nazwą „Stowarzyszenie Wychowanków Akademii Medycznej i byłych Wydziałów Lekarskiego i farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego” zostało zwołane 16 maja 1963 r. w Krakowie przez ówczesnego rektora Akademii Medycznej prof. Leona Tochowicza. Do powstania Stowarzyszenia pomogły walnie obchody 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po 30 latach i po powrocie nauk medycznych do macierzystej uczelni zmieniliśmy nazwę naszej organizacji na „Stowarzyszenie Absolwentów Wydziałów Medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego”.
600-lecie Jagiellońskiej wszechnicy pozwoliło również na powołanie bratniego dla nas Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, które dzięki działaniom grupy inicjatywnej odbyło swe pierwsze walne zgromadzenie 24 lutego 1964 r. Obecną przewodniczącą Stowarzyszenia jest ……

W czasie obchodów 600-lecia odnowienia Akademii Krakowskiej (10 – 11 maja 2000 r.) odbył się Nadzwyczajny Zjazd Dziennikarzy Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego z udziałem ponad 200 uczestników krajowych i zagranicznych. Wówczas narodził się projekt założenia Stowarzyszenia Dziennikarzy –Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, które powołano na zjeździe założycielskim 20 stycznia 2001 r. Przewodniczącą została red. Elżbieta Dziwisz.
Stowarzyszenie Absolwentów Wydziałów Medycznych UJ skupia wychowanków wydziałów medycznych – lekarskiego i farmaceutycznego – przedwojennego, tajnego i powojennego Uniwersytetu Jagiellońskiego, byłej Akademii Medycznej im. M. Kopernika oraz współczesnych wydziałów: lekarskiego z oddziałem stomatologicznym, farmaceutycznego z oddziałem analityki medycznej i wydziału ochrony zdrowia. Członkami nadzwyczajnymi mogą być też inne osoby o dużych zasługach dla nauki i praktyki medycznej służby zdrowia, uczelni i Stowarzyszenia, kandydatami zaś – studenci i słuchacze wydziałów medycznych UJ lub b. Akademii Medycznej studiujący lub pracujący w Służbie Zdrowia. Statut Stowarzyszenia przewiduje powołanie członków honorowych.

Statutowe cele Stowarzyszenia są następujące:

  • zrzeszanie i wzajemna łączność wychowanków wydziałów medycznych UJ i byłej Akademii Medycznej im. M. Kopernika, zamieszkałych w kraju i zagranicą.
  • Organizowanie więzi i współpracy wychowanków oraz Stowarzyszenia z macierzystą Uczelnią
  • Organizowanie i popieranie działalności naukowej, kształceniowo-szkoleniowej oraz koleżeńsko-towarzyskiej w środowiskach medycznych i poza medycznych z udziałem członków Stowarzyszenia
  • Popularyzacja wśród społeczeństwa tradycji, osiągnięć w nauce, nauczaniu i wychowaniu wybitnych wychowanków wydziałów medycznych UJ, udział w odnowie dyplomów i doktoratów w 50-lecie ich uzyskania oraz w innych uroczystościach uczelnianych
  • Współpraca z innymi towarzystwami i instytucjami w dziedzinie wspólnych zainteresowań, celów i działań, w tym szczególnie z bratnimi stowarzyszeniami absolwentów nie medycznych wydziałów UJ oraz poza krakowskich uczelni medycznych
  • Łączenie społeczeństwa z Uczelnią, naukami medycznymi i służbą zdrowia dla pozyskiwania dla nich poparcia, pomocy i świadczeń.

Sposoby działania Stowarzyszenia polegają głównie na:

  • organizowaniu lub współorganizowaniu różnego rodzaju imprez naukowych, szkoleniowych, koleżeńskich i towarzyskich dla środowiska medycznego, w tym dla członków Stowarzyszenia
  • stałej współpracy z władzami i organizacjami uczelni oraz pozauczelnianymi organizacjami medycznymi, naukowymi i społecznymi
  • publikowaniu materiałów z działalności naukowej, popularno-naukowej i popularyzatorskie Stowarzyszenia nakładem własnym lub w odpowiednich periodykach.

Podobne w założeniach i zadach stowarzyszenia absolwentów wydziałów medycznych według dostępnych informacji pojawiły się w niektórych pozakrakowskich uczelniach medycznych.

 


Powyższy tekst pióra prof. dr Henryka Gaertnera stanowi fragment „Wprowadzenia” drukowanego w książce H. Gaertner: Pamiętnik Stowarzyszenia Absolwentów Wydziałów Medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2003